Neljä mallia opettajan työuran aikaiseen kehittymiseen ja sen johtamiseen – näkökulmana TKI
Heli Bergström 22.10.2019

Kuvasimme pilottiin liittyneen kyselyn vastausten, keskustelujen ja workshoppien tulosten perusteella ammattikorkeakoulussa toimivan ammatillisen opettajan työuran aikaista kehittymistä ja johtamista neljän mallin avulla. Mallit ovat hyödynnettävissä kaikissa ammattikorkeakouluissa, joissa TKI-työ on merkittävä osa toimintaa.

 

Malli 1: Opettajan työuran aikainen TKI-osaamisen kehittyminen

Tavoitteena on, että henkilöstön osaamisen kehittäminen vastaa osaamistarpeeseen, jolla ammattikorkeakoulu strategiset tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Tiimiopettajuus edistää osaamisen kehittämistä. Opettajan TKI-osaaminen kehittyy viiden vaiheen kautta opetukseen keskittyvästä opettajasta mentoroivaksi opettajaksi. TKI-osaaminen syvenee vaihe vaiheelta ja se voi myös olla sidoksissa opettajan roolin elinkaareen. Kuvio 3 kuvaa opettajan TKI-osaamisen kehittymistä.

 

TKI-osaamisen kehittyminen

Kuvio 1. Opettajan työuran aikainen TKI-osaamisen kehittyminen (Starck & Bergström 2019)

 

Malli 2: Opettajan työuran aikaisen TKI-osaamisen kehittymisen johtaminen

Malli noudattelee kuviossa 1 esitettyä vaiheistusta ja kuvaa johtamisen painopisteitä kussakin opettajan TKI-osaamisen kehittymisen vaiheessa. Johtamisen fokus on kullekin vaiheelle tyypillisten tulosvastuiden ja osaamistavoitteiden sparrauksessa. Kuvio 2 kuvaa opettajan työuran aikaisen TKI-osaamisen kehittymisen johtamista.

 

Kuvio 2. Opettajan työuran aikaisen TKI-osaamisen kehittymisen johtaminen (Bergström & Starck 2019)

TKI-osaamisen kehittymisen johtaminen

Malli 3: Opettajan TKI-roolit dynaamisessa prosessissa

Ammattikorkeakoulumaailma vaatii dynaamisuutta TKI-rooleissa toimimisen osalta; kaikki opettajat eivät voi jatkuvasti toimia samassa TKI-osaamisen elinkaaren vaiheessa, koska ammattikorkeakouluissa on samaan aikaan useita eri projektin vaiheissa olevia TKI-hankkeita. Tällöin tarvitaan joustavaa osaamisten käyttöä rinnakkaisissa TKI-hankkeissa. Dynaamisessa prosessissa opettaja voi siirtyä TKI-roolista toiseen osaamisensa ja TKI-tarpeiden mukaan.

Opettajien roolit (mentoroiva, innovoiva, tutkiva, kehittävä) ovat pääpiirteittäin sisällöllisesti samoja tehtäviä sisältäviä kuin kuvioissa 1 ja 2. Prosessin dynaamisuuden vuoksi siirtymät roolista toiseen tapahtuvat nopeammin kuin opettajan työuran elinkaariajatteluun perustuvissa malleissa, minkä vuoksi rooleihin sisältyvät tehtävät menevät usein hieman päällekkäin. Opettaja toimii itseohjautuvasti; rakenteiden ja johtamisen on myös mahdollistettava tämä. Kuvio 3 kuvaa opettajan TKI-rooleja dynaamisessa prosessissa.

 

Opettajan TKI-roolit

Kuvio 3. Opettajan TKI-roolit dynaamisessa prosessissa (Bergström & Starck 2019)

 

Malli 4: Opettajan TKI-roolien johtaminen dynaamisessa prosessissa

Dynaamisessa prosessissa asiantuntijoita tulee johtaa eri tavalla verrattuna elinkaariajattelun mukaiseen TKI-osaamisen johtamiseen. Esimiehen on tärkeä tuoda määrätietoisesti lisäarvoa TKI-työhön keskittyneille opettajille tukemalla heitä työssään. Esimiehen tulee fokusoida tulosvastuulliseen kehittämiseen sekä tehdä tavoitteellisia ja strategiaa tukevia päätöksiä. Hänen tulee korostaa strategisen TKI-toiminnan merkitystä. Esimiehen tulee mahdollistaa joustavat siirtymiset TKI-roolista toiseen ja yhdistää TKI-roolit osaamistavoitteiden pohjalta. Hänen tulee myös puuttua mahdollisiin epäkohtiin heti (esim. osaamisvajeesta johtuvat epäkohdat). Kuvio 4 tarkentaa opettajan TKI-roolien johtamista dynaamisessa prosessissa.

 

TKI-roolien johtaminen

 

Kuvio 4. Opettajan TKI-roolien johtaminen dynaamisessa prosessissa (Bergström & Starck 2019)

 

Kehittämisehdotukset ja suositukset

Haaga-Helia-pilottiprojektimme ohjausryhmä päätyi seuraaviin kehittämisehdotuksiin ja toimenpidesuosituksiin pilotoinnin perusteella:

  • Tee TKI-osaamisen määritelmä näkyväksi organisaatiossasi ja selkeytä TKI-toiminnan tavoitteita
  • Pohdi, miten jatkuva oppiminen toteutuu missäkin opettajan TKI-roolissa eli mitä osaamista kukin rooli edellyttää konkretiassa. Muista, että esimies on mahdollistaja ja työpanoksen tavoitteellinen kohdentaja
  • Kartoita jokaisen TKI-osaamisen kehittämistarpeet TKI-työssä onnistumiseksi tulos- ja kehityskeskusteluissa. Linkitä nämä osaamisprofiilin osa-alueiden alle
  • Peilaa tuloksia ja malleja opettajien osaamiskartoitukseen ja osaamisprofiilin osa-alueisiin
  • Sitoudu ammattikorkeakoulutasoisten TKI-tavoitteiden viemiseen yksikkö-, ryhmä- ja yksilötuloskortteihin. Käy läpi ammattikorkeakoulutasoiset TKI-tavoitteet ja -mahdollisuudet jokaisen kanssa ja sovi, miten ne kirjataan tuloskorttiin tulos- ja kehityskeskusteluissa. Innosta esim. osaamisen kehittämisen mahdollisuuksilla
  • Suosi työpanoksen tavoitteellisessa kohdentamisessa ulkoisesti tuloutettuja projekteja
  • Sovella opettajan työuran aikaisen TKI-osaamisen kehittymisen johtamismalleja

 


Kirjoittaja on HR:n, johtamisen ja työyhteisöjen kehittämisen lehtori Heli Bergström (TkT, KM, MBA). Hän on vastannut artikkelissa kuvatun projektin tutkimuksellisesta osuudesta ja raportoinnista työskennellessään Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Heli Bergström

Kommentoi

Your email address will not be published. Required fields are marked *