Annica Isacsson

In the future IQ is simply not enough premium
– emotional intelligence, self-regulation and resilience are equally important. Within the framework of Wihuri funded OTTO project we have during spring and autumn 2017 conducted research to find student, teacher students and teachers answers on which competences are needed in the future, and how transversal skills and competences could effectively be enhanced, recognized, acknowledged and assessed […]
premium
TKI-pedagogiikka jalkautuu Haaga-Heliaan – mitä, miten, miksi? premium
TKI-pedagogiikka käsitteeseen liitetään usein innovaatiopedagogiikka sekä tutkiva ja kehittävä oppiminen. Innovaatiopedagogiikan tavoitteena on vahvistaa ns. innovaatiokompetensseja sekä yksilö-, ryhmä- että verkostotasolla. Tutkivassa ja kehittävässä oppimisessa korostuu oppimisyhteisön yhteinen tiedonrakentelun prosessi. Projektioppiminen toisaalta on oppimisen menetelmä, jota voidaan käyttää oppimisprosessin suunnittelussa ja toteuttamisessa siten, että käytännön toiminta muodostetaan projektiksi. Projektilla on selkeät tavoitteet, aikataulu ja resurssit. […]
premium
17.5.2017
Työelämä- ja opiskelijayhteistyötä SCALA-hankkeessa – WIN-WIN-WIN premium
Annica Isacsson Haaga-Heliassa yksi keskeisistä tavoitteistamme on saada lehtorit ja opiskelijat mukaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprojekteihin. Mobiilioppimista brasilialaisessa kontekstissa tutkivan SCALA-hankkeen (Scalable Mobile Learning Services for Global Markets) myötä tähän on tarjoutunut useita mahdollisuuksia. Esimerkiksi Haaga-Helian International Business -kurssilla tarjottavan toimeksiantomahdollisuuden ansioista SCALA-hankkeeseen on tarttunut mukaan neljä kansainvälistä opiskelijaa. Opiskelijaryhmän tehtävänä on analysoida Brasilian mobiilioppimisen […]
premium
Avaintaidoista transversaaleihin taitoihin – mistä on kyse? premium
Annica Isacsson Euroopan komissio on määritellyt opiskelijan avaintaidoiksi luku- ja kirjoitustaidon, äidinkielen ja vieraiden kielten taidon, digitaaliset taidot sekä matematiikan ja luonnontieteiden perusosaamisen. Näiden taitojen lisäksi avaintaitoihin sisällytetään laaja-alaisempia taitoja kuten oppimistaidot, sosiaaliset ja kansalaistaidot, aloitekyky ja yrittäjyys, kulttuuritietoisuus sekä luovuus. Avaintaidot ovat läheisesti sidoksissa toinen toisiinsa ja monet niistä tukevat toisiaan. (EK 2005.) Avaintaidoissa […]
premium
Think Big, Go Mobile, In Brazil premium
Why mobile learning? Mobile devices are transforming the way we communicate, live and learn. Mobile learning, or ”m-learning”, offers modern ways to support learning process through mobile devices, such as handheld and tablet computers, MP3 players, smartphones and mobile phones. We must ensure that this digital revolution becomes a revolution in education, promoting inclusive and […]
premium