eSignals Referee

eSignals Referee on Haaga-Helia ammattikorkeakoulun verkkolehti, jonka sisältö painottuu tieteellisiin julkaisuihin.

Julkaisemme vertaisarvioituja julkaisuja Haaga-Helian ydinosaamisalueilta: palveluliiketoiminnasta, yrittäjyydestä, myynnistä ja korkeakoulupedagogiikasta.

Lisäksi kerromme Haaga-Helian asiantuntijoiden tutkimustyöstä, kuten väitöskirjoista, konferensseista ja tutkimusartikkeleista.


Väitös: Liikuntapalvelujen kehittämisessä on otettava huomioon myös niukasti liikkuvat kuntalaiset

 

Kunnat tarjoavat asukkaille runsaasti erilaisia liikuntamahdollisuuksia, mutta liikkumattomien määrä on silti tarpeettoman suuri. Liikuntapaikkojen kehittämisessä tulisi kuunnella erityisesti niitä, jotka liikkuvat vähän tai eivät laisinkaan, toteaa Paula Harmokivi-Saloranta.

– Jos liikuntapaikka on itselle mieluisa, liikunnan aloittaminen helpottuu, Harmokivi-Saloranta toteaa.

Liikuntamahdollisuuksien kehittäminen lähtee vuorovaikutuksesta. Ensin on selvitettävä asukkaiden toiveet ja tarpeet, ja tässä on otettava huomioon sekä runsaasti että niukasti liikkuvat kuntalaiset.

– Kyse on käyttäjälähtöisyydestä, jossa kunnilla on vielä paljon kehittämisen varaa, Harmokivi-Saloranta muistuttaa.

Paula Harmokivi-Saloranta on liikuntapalveluiden lehtori Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa. Hänen väitöskirjansa nimi on Käyttäjät liikuntapalvelujen kehittäjinä – ­käyttäjälähtöisessä palveluinnovaatioprosessissa käyttäjien tuottama tieto tutkimuksen kohteena.

Tutkimus on luettavissa täällä: https://lutpub.lut.fi/handle/10024/160518

 


 

VERTAISARVIOINTIPROSESSI

 

 • eSignals Referee -julkaisussa julkaistaan myös vertaisarvioituja julkaisuja.
 • Julkaisuehdotukset käsittelee eSignals Referee -julkaisun toimituskunta, joka koostuu Haaga-Helian asiantuntijoista.
 • Toimituskunta arvioi alustavasti käsikirjoituksen sopivuuden julkaisuohjelmaan ja päättää vertaisarviointiprosessin käynnistämisestä.

 

 • eSignals Referee -julkaisussa on käytössä avoin vertaisarviointi (open peer-review). Julkaisuehdotuksen tekijä tietää arvioijien henkilöllisyyden, ja arvioijien nimet julkaistaan valmiin artikkelin yhteydessä. Myös arvioijat tietävät julkaisuehdotuksen tekijän nimen.
 • Toimituskunta (tai sen edustaja) pyytää lausunnot käsikirjoituksen tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta vähintään kahdelta arviointitehtävään kutsutulta henkilöltä. Toimituskunta valitseen arvioijat yhdessä julkaisuehdotuksen tekijän kanssa.
 • Arvioijat ovat toimituksen ulkopuolisia ja suhteessa arvioitavaan käsikirjoitukseen riippumattomia väitelleitä tutkijoita tai muita tieteenalan asiantuntijoita.
 • Asiantuntijaksi ei voida valita henkilöä, joka on käsikirjoituksen kirjoittajan/kirjoittajien lähisukulainen tai joka toimii kirjoittajan/kirjoittajien esimiehenä, alaisena tai työn ohjaajana tai jolla on ollut yhteisiä julkaisuja kirjoittajan/kirjoittajien kanssa viimeisen kolmen vuoden aikana.
 • Prosessissa arvioidaan aineiston kattavuutta, teoreettisen viitekehyksen hallintaa, tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta, sekä tulosten omaperäisyyttä ja uutuusarvoa suhteessa aiempaan tutkimukseen tieteenalalle ominaisella tavalla.
 • Kukin arvioija esittää joko julkaisuehdotuksen hylkäämistä tai sen hyväksymistä sellaisenaan tai määrätyin muutoksin. Korjaus- ja kommentointikierroksia voi tarvittaessa olla useita. Arvioijien kommentteja ei julkaista.
 • Vertaisarvioitavien tekstien dokumentoinnissa noudatamme Tieteellisten seurain valtuuskunnan ohjeita.
 • Lausuntojen pohjalta julkaisutoimikunta tekee lopullisen päätöksen tarjotun käsikirjoituksen julkaisemisesta.
 • Julkaistut tekstit rinnakkaistallennetaan Theseukseen.

 

OHJEET JULKAISUEHDOTUKSEN LAATIJOILLE

 • Tutkimusartikkelien julkaisuehdotukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen julkaisut@haaga-helia.fi.
 • Julkaisuehdotuksen tulee sisältää kaikkien julkaisun tekijöiden nimet ja yhteystiedot sekä tieto siitä, kuka toimii julkaisuehdotuksen yhteyshenkilönä. Ennen julkaisuehdotuksen lähettämistä on varmistettava, että kaikki tekijät hyväksyvät julkaisuehdotuksen.
 • Julkaisuehdotuksen liitteenä toimitetaan koko julkaistavaksi tarjottava käsikirjoitus ja sen tiivistelmä.
 • Tarjottavan käsikirjoituksen tulee olla aiemmin julkaisematon, eikä se saa olla samaan aikaan ehdolla julkaistavaksi muilla julkaisufoorumeilla.

 

 

OHJEET VERTAISARVIOIJILLE

Lausunnon luvatessaan asiantuntija vahvistaa ymmärtävänsä seuraavat periaatteet ja sitoutuu niihin:

 • Kaikki arvioitavat käsikirjoitukset ovat luottamuksellista aineistoa.
 • Niistä ei saa keskustella eikä niitä saa näyttää ulkopuolisille.
 • Julkaisemattoman käsikirjoituksen sisältöä ei saa käyttää omaksi edukseen.

Asiantuntijalausunnon tarkoituksena on auttaa kustantajaa päättämään tarjotun käsikirjoituksen tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta. Kopio lausunnosta, tai sen tiivistelmä, lähetetään aina myös kirjoittajalle.

Asiantuntija kirjoittaa lausunnon, joka ottaa perustellen kantaa käsikirjoituksen ansioihin ja puutteisiin sisällön, rakenteen, mahdollisen kuvituksen ja muiden huomionarvoisten seikkojen osalta. Tyypillinen arviolausunto on pituudeltaan 2–6 liuskaa, ja se lähetetään päätoimittajalle sovitun aikataulun mukaisesti. Asiantuntijan toivotaan käyttävän arviossaan seuraavaa asteikkoa:

 • Käsikirjoitus on julkaistavissa sellaisenaan
 • Käsikirjoitus on hyväksyttävissä, jos siihen tehdään esitetyt muutokset ja korjaukset
 • Käsikirjoitus suositellaan hylättäväksi

Arviointia tukevat esimerkiksi seuraavat kysymykset:

 • Esitelläänkö tutkimuskysymys, aineisto ja menetelmät ymmärrettävästi ja riittävällä tarkkuudella?
 • Tunteeko kirjoittaja lähteet ja aihepiirinsä kirjallisuuden ja hyödyntääkö sitä riittävästi ja luotettavasti?
 • Kytkeytyykö esitelty teoreettinen, metodologinen tai käsitteellinen viitekehys empiiriseen esimerkkiin toimivalla tavalla? Tekeekö kirjoittaja tekstissään sen, mitä johdannossa lupasi, ja tukeeko aineisto päätelmiä?
 • Mikä on tulosten omaperäisyys ja uutuusarvo suhteessa aiempaan tutkimukseen?
  Muodostaako teksti rakenteeltaan tasapainoisen, perustellun ja eheän kokonaisuuden, jossa kerronnan kaari kantaa alusta loppuun asti?
 • Mikä on kirjoituksen mahdollisen kuvituksen ja tekstin suhde, ovatko kuvat informatiivisia ja tarpeellisia? Mitkä ovat käsikirjoituksen ansiot alan tutkijoiden ammattitaidon edistämisen näkökulmasta?
 • Onko käsikirjoitus ymmärrettävä lähinnä kyseistä tieteenalaa tunteville vai laajemminkin akateemiselle tai suurelle yleisölle?

 

Asiantuntijalausunto kirjoitetaan rakentavasti, kannustavasti ja perustellusti ottaen huomioon, että kirjoittajien tyylit ovat erilaisia ja moniäänisyys kuuluu tutkimukseen. Jos asiantuntija pitää käsikirjoituksen teoreettista viitekehystä, tutkimuskirjallisuutta, lähdeaineistoa tai menetelmiä puutteellisina, hänen on tarkoitus auttaa kirjoittajaa konkreettisilla ehdotuksilla käsikirjoituksen parantamiseksi.

Lausunnossa on tuotava esiin käsikirjoituksen päällekkäisyys aiemmin julkaistun aineiston kanssa, sekä mahdolliset epäilyt plagioinnista tai puutteista viitteiden ja lähteiden merkinnän suhteen.

Lausunnosta ei makseta palkkiota, mutta asiantuntija-arviointitehtävät lasketaan tieteelliseksi ansioksi.