Aihepiirit

Urheiluseurassa on hyvä kasvaa isoksi- Lapsen oikeuksien päivä muistuttaa osallisuuden tärkeydestä premium
Lasten oikeuksien päivän 2018 teemaksi on valittu osallisuus. Miten osallisuus toteutuu suomalaisessa urheilussa? Miksi osallistaminen on tärkeää ja mitä se tarkoittaa urheiluseuratoiminnan arjessa? Suomalaisista lapsista ja nuorista jopa 78 % on jossain vaiheessa urheiluseuratoiminnan piirissä. Suurimmillaan osallistuminen on 11-vuotiailla pojilla, joista peräti 70 % harrastaa urheiluseurassa. (Merikivi, Myllyniemi, Salasuo 2016, 84.) Urheiluseurat ovat merkittävä kasvuympäristö […]
premium
Somessa asiantuntijan on hylättävä kapulakieli premium
Erilaisten sisältöjen runsaus on lyhentänyt yhden tekstin kuluttamiseen käytettävää aikaa sekä nostanut vastaanottajien kynnystä ylipäätään lukea teksti alusta loppuun. Tämä on vahvistanut tarinallisten ja inhimillisten viestien roolia sekä pakottanut monet asiantuntijat siirtymään ajankohtaisempaan ja nopeampitempoisempaan viestintään somessa.   Monille somettelun aloittaminen voi kuitenkin tuottaa vaikeuksia esimerkiksi ennakkoluulojen tai työkalujen puuttumisen takia. Esimerkiksi opettaja-tutkija-maailmassa korkea kynnys voi johtua tottumuksesta viestiä […]
premium
Kun kaikki voittavat – Opiskelijat ja työelämän edustajat yhteisellä oppimispolulla premium
Oppiminen tapahtuu yhä enemmän työelämän ja oppilaitoksen rajapinnoissa työelämäläheisissä kehittämisprojekteissa. Mitä lähemmäs työelämää opiskelijat pääsevät oppimaan ja mitä aiemmin he pääsevät niin tekemään, sitä paremmat valmiudet opiskelijoille kehittyy oppia uutta myös työelämässä. Haaga-Heliassa valmennetaan opiskelijoita entistä enemmän toimimaan tilanteissa, joissa ollaan kehittämässä jotain uutta – esimerkiksi digitaalisia palveluja – työelämän edustajien kanssa. Kärjistäen oppimisessa ei […]
premium
Stressinhallinta on opiskelijalle elintärkeä taito premium
Pahoissa stressitilanteissa aivomme voivat mennä täysin lukkoon. Kaikki me muistamme esiintyjiä, joiden suoritukset eivät menneet nappiin. Jotakin tapahtui. Jäätyminen. Daniel Golemanin mukaan aivojen mantelitumake, emootioiden keskiö, voi reagoida esimerkiksi pelkoon, ahdistukseen, epäoikeudenmukaisuuteen tai muihin epämiellyttäviin tunteisiin hyvinkin vahvasti. Onkin tärkeä ymmärtää, että impulssit, jotka ilmaantuvat stressitilanteissa – etenkin negatiiviset tunteet – saavat helposti yliotteen meistä […]
premium
Missä digi, siellä teho – digitaaliset palvelut mullistavat arkisen työn premium
Suomalaisten yritysten kynnys tehostaa toimintaansa digitaalisilla palveluilla on yhä korkea. Digitaalisia palveluratkaisuja pitäisikin luoda enemmän ja tehokkaammin. Erityisen tärkeää olisi löytää todelliset palvelutarpeet.
premium
Muutoksen voima on yhteisöllisessä oppimisessa – megatrendejä ja hiljaisia signaaleja premium
Vallitseva oppimiskäsitys korostaa yksilön oppimista ja osaamista. Se ei kuitenkaan ole riittävä yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamiseen. Voisiko oppimisajattelua laajentaa yksilön näkökulmasta yhteisöjen oppimiseen ja niiden kautta kumuloituvaan yhteiskunnalliseen muutokseen? Olisiko sitä kautta mahdollista saavuttaa se kestävämpi tulevaisuuskuva, josta olen kirjoittanut aiemmissa blogeissani (täällä ja täällä)? Kestävän tulevaisuuden rakentamisessa tarvitaan oppimista, joka muuttaa olemassaolomme perusteita – ymmärrystämme ja käsityksiämme ihmisen ja luonnon […]
premium
Asiantuntija luo itsensä sosiaalisessa mediassa premium
Asiantuntija on aina asiantuntija – on hän somessa tai ei. Somen puuttuminen yhtälöstä merkitsee kuitenkin sitä, että vaikka asiantuntija kerää maileja mittariin, kukaan ei välttämättä tiedä hänen osaamisensa todellista laajuutta. Viesti asiantuntija, viesti! -kehotukset ja ihmiseltä ihmiselle -fraasit – vaikka totta olisivatkin – eivät välttämättä kuitenkaan vielä kerro asiantuntijalle, miksi hänen kannattaisi sukeltaa someviidakkoon tai […]
premium
Aito kohtaaminen rakentaa työnantajamielikuvaa premium
Työnantajamielikuvalla on valtava merkitys rekrytoinnissa! Kansallisen rekrytointitutkimuksen (2018) mukaan 95 prosenttia työnantajista arvioi, että olemassa oleva hyvä mielikuva työnantajasta on ratkaiseva rekrytoinnin onnistumisen kannalta. Hyvää työnantajamielikuvaa rakentavat muun muassa onnistuneet rekrytoinnin käytännöt. Miten yritykset onnistuvat tässä?   Tärkeintä rekrytointiprosessissa on viestintä   Nuorten mielestä tärkeimmät rekrytointiviestinnän elementit ovat selkeä työpaikkailmoitus, tehokas viestintä prosessin etenemisestä ja valintapäätöksistä sekä […]
premium
Oppiminen muuttaa maailmaa premium
Jos haluamme säilyttää hyvän elämän edellytykset maapallolla, meidän on opittava ajattelemaan ja toimimaan uudella tavalla. Kaiken ytimessä on siis uuden oppiminen. En usko liioittelevani, kun sanon, että oppiminen – ja vain oppiminen – voi muuttaa maailmaa. Keskeiseksi kysymykseksi nouseekin, millainen oppiminen tukee tavoiteltavaa kestävää tulevaisuuskuvaa? Mielestäni kestävien elämäntapojen edistäminen on kokonaisvaltaista ja systemaattista kaikille elämänalueille […]
premium
Ammatillinen osaaminen on Suomen hyvinvoinnin ja menestyksen perusta premium
Euroopan ammatillisen osaamisen teemaviikon tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta ammatillisen koulutuksen tarjoamista mahdollisuuksista ja kannustaa ihmisiä hakemaan ammatilliseen koulutukseen. Tarvitsemme toisen asteen ja korkea-asteen ammatillista koulutusta enemmän kuin koskaan aiemmin ollaksemme maailman osaavin kansa.
premium
Dialogisuus ja muutoksen ymmärtäminen premium
Koulutusorganisaatioissa toimivat ohjaajat ja opettajat ovat muutoksen auttamisen ammattilaisia. Meidän kentillämme muutos toisessa ihmisessä saa aina jotenkin nimen ”oppiminen”. Oppimista on kokeiltu aikojen kuluessa määritellä kovin monin tavoin. Entä jos kokeilisikin pohtia ”muutosta”? Kun ajattelet ”muutosta”, mitä ajattelet?   Kysyn tätä siksi, että jos toimii ohjaajana tai opettajana, omaa toimintaa ohjaa käsitys muutoksen logiikoista. Se, miten ymmärrän muutoksen, […]
premium
Matka asiakkaan tunnekokemukseen voi alkaa! premium
Istumme uudessa myynnin huippulaboratoriossa. Pöydällä tietokoneen vieressä on sormien ympärille laitettavia antureita ja tietokoneen ruudulla näkyy kuva kasvoista, joiden päälle ohjelmisto asettaa kehikon mittauspisteineen. Näytölle piirtyy liikkuvia graafeja. Olemme Haaga-Helian SalesLabissa, jonka teknologia paljastaa asiakaskokemuksesta seikkoja, joita ennen pystyttiin vain aavistelmaan. Olemme huikeiden uusien mahdollisuuksien äärellä. Tekoäly kehittyy koko ajan, ja käyttämiämme sovelluksia tullaan muutamien […]
premium