Pedagogiikka

Urheiluseurassa on hyvä kasvaa isoksi- Lapsen oikeuksien päivä muistuttaa osallisuuden tärkeydestä premium
Lasten oikeuksien päivän 2018 teemaksi on valittu osallisuus. Miten osallisuus toteutuu suomalaisessa urheilussa? Miksi osallistaminen on tärkeää ja mitä se tarkoittaa urheiluseuratoiminnan arjessa? Suomalaisista lapsista ja nuorista jopa 78 % on jossain vaiheessa urheiluseuratoiminnan piirissä. Suurimmillaan osallistuminen on 11-vuotiailla pojilla, joista peräti 70 % harrastaa urheiluseurassa. (Merikivi, Myllyniemi, Salasuo 2016, 84.) Urheiluseurat ovat merkittävä kasvuympäristö […]
premium
Kun kaikki voittavat – Opiskelijat ja työelämän edustajat yhteisellä oppimispolulla premium
Oppiminen tapahtuu yhä enemmän työelämän ja oppilaitoksen rajapinnoissa työelämäläheisissä kehittämisprojekteissa. Mitä lähemmäs työelämää opiskelijat pääsevät oppimaan ja mitä aiemmin he pääsevät niin tekemään, sitä paremmat valmiudet opiskelijoille kehittyy oppia uutta myös työelämässä. Haaga-Heliassa valmennetaan opiskelijoita entistä enemmän toimimaan tilanteissa, joissa ollaan kehittämässä jotain uutta – esimerkiksi digitaalisia palveluja – työelämän edustajien kanssa. Kärjistäen oppimisessa ei […]
premium
Stressinhallinta on opiskelijalle elintärkeä taito premium
Pahoissa stressitilanteissa aivomme voivat mennä täysin lukkoon. Kaikki me muistamme esiintyjiä, joiden suoritukset eivät menneet nappiin. Jotakin tapahtui. Jäätyminen. Daniel Golemanin mukaan aivojen mantelitumake, emootioiden keskiö, voi reagoida esimerkiksi pelkoon, ahdistukseen, epäoikeudenmukaisuuteen tai muihin epämiellyttäviin tunteisiin hyvinkin vahvasti. Onkin tärkeä ymmärtää, että impulssit, jotka ilmaantuvat stressitilanteissa – etenkin negatiiviset tunteet – saavat helposti yliotteen meistä […]
premium
Muutoksen voima on yhteisöllisessä oppimisessa – megatrendejä ja hiljaisia signaaleja premium
Vallitseva oppimiskäsitys korostaa yksilön oppimista ja osaamista. Se ei kuitenkaan ole riittävä yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamiseen. Voisiko oppimisajattelua laajentaa yksilön näkökulmasta yhteisöjen oppimiseen ja niiden kautta kumuloituvaan yhteiskunnalliseen muutokseen? Olisiko sitä kautta mahdollista saavuttaa se kestävämpi tulevaisuuskuva, josta olen kirjoittanut aiemmissa blogeissani (täällä ja täällä)? Kestävän tulevaisuuden rakentamisessa tarvitaan oppimista, joka muuttaa olemassaolomme perusteita – ymmärrystämme ja käsityksiämme ihmisen ja luonnon […]
premium
Oppiminen muuttaa maailmaa premium
Jos haluamme säilyttää hyvän elämän edellytykset maapallolla, meidän on opittava ajattelemaan ja toimimaan uudella tavalla. Kaiken ytimessä on siis uuden oppiminen. En usko liioittelevani, kun sanon, että oppiminen – ja vain oppiminen – voi muuttaa maailmaa. Keskeiseksi kysymykseksi nouseekin, millainen oppiminen tukee tavoiteltavaa kestävää tulevaisuuskuvaa? Mielestäni kestävien elämäntapojen edistäminen on kokonaisvaltaista ja systemaattista kaikille elämänalueille […]
premium
Ammatillinen osaaminen on Suomen hyvinvoinnin ja menestyksen perusta premium
Euroopan ammatillisen osaamisen teemaviikon tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta ammatillisen koulutuksen tarjoamista mahdollisuuksista ja kannustaa ihmisiä hakemaan ammatilliseen koulutukseen. Tarvitsemme toisen asteen ja korkea-asteen ammatillista koulutusta enemmän kuin koskaan aiemmin ollaksemme maailman osaavin kansa.
premium
Dialogisuus ja muutoksen ymmärtäminen premium
Koulutusorganisaatioissa toimivat ohjaajat ja opettajat ovat muutoksen auttamisen ammattilaisia. Meidän kentillämme muutos toisessa ihmisessä saa aina jotenkin nimen ”oppiminen”. Oppimista on kokeiltu aikojen kuluessa määritellä kovin monin tavoin. Entä jos kokeilisikin pohtia ”muutosta”? Kun ajattelet ”muutosta”, mitä ajattelet?   Kysyn tätä siksi, että jos toimii ohjaajana tai opettajana, omaa toimintaa ohjaa käsitys muutoksen logiikoista. Se, miten ymmärrän muutoksen, […]
premium
Ovatko oppilaitosheimot johtamistyön määrittäjiä? premium
Organisaation kulttuuri ja johtajuus – kumpi vie ja kumpi vikisee? Ikuisuuskysymys on: Onko organisaatiokulttuuri johtamisen tulos, jolloin organisaatioiden kulttuurit ovat tekijöidensä muokattavissa?  Vai onko organisaatio itsessään kulttuuri, jolloin kulttuuri ei olekaan muokattavissa, vaan se muokkaa ihmisiä? Se, miten tulkitset ja ymmärrät organisaatioiden toimintaa sisäisten rituaalien ja tulkintarakenteiden kautta, ratkaisee sen, kuulutko puritaaneihin, pragmaatikkoihin vai akateemisiin […]
premium
Antroposeenin aika – onko ihminen itselleen uhka vai mahdollisuus? premium
On esitetty, että elämme uutta geologista aikakautta: antroposeenin eli ihmisen aikaa (Crutzen 2002). Antroposeenin aikaa ei ole kuitenkaan virallistettu, koska siitä ei ole vielä jäänyt jälkiä kivikerrostumiin. Mutta miksi ihmeessä meidän pitäisi olla kiinnostuneita kivikerrostumista ja hankalista käsitteistä, jotka eivät ole selviä edes alan asiantuntijoille? Kutsuimmepa nykyaikaa millä sananparrella tahansa, suurin yksittäinen yhteisen tulevaisuutemme määrittäjä […]
premium
Jatkuva oppiminen – onko siitä uudeksi paradigmaksi? premium
Kuhinaa, pöhinää, puhetta, kommentteja ja manifestimaisia ulostuloja. Näitä kaikkia on esiintynyt ilmiön, käsitteen, kuuman perunan jatkuvan oppimisen ympärillä. Ulostuloissa on todettu työn trendien haastavan oppimisen, sen rakenteet ja instituutiot. Teknologian nopea kehitys muokkaa työnteon kulttuuria yhä enemmän. Uudet teknologiat eivät kykene täysin korvaamaan työvoimavajetta. Perinteisiä työtehtäviä katoaa ja uusia, hybridimäisiä syntyy. Tätä maisemaa on ollut […]
premium
Urheilun ja korkeakouluopinnot voi yhdistää menestyksekkäästi – tapaus Mirko Lahti premium
Korkeakoulussa opiskeleva urheilija on monesti erittäin tavoitteellinen, itseohjautuva ja luonnollisesti jo urheilullisesti korkealla tasolla. Tavoitteellinen opiskelu urheilun ohella kertoo myös ambitiotasosta, halusta kehittyä ihmisenä sekä tavoitteesta rakentaa urheilun jälkeinen ura tulevaisuudessa.   Kaikki voittavat Alamäkiluistelija Mirko Lahdelle opiskelun ja urheilun yhdistäminen on ollut arkipäivää. Mirkon mukaan opiskelu liikuntapalveluiden toimintaympäristössä on antanut hänelle parhaat mahdolliset lähtökohdat […]
premium
Pirstaloituva työelämä suosii uteliaita ongelmanratkaisijoita premium
Suomi on korkeasti koulutettujen ihmisten maa. Muuttuvassa maailmassa tarve uudella tavalla ajatteleville osaajille on kuitenkin suuri – ja tällöin katseet kohdistuvat korkeakoulukenttään. Startup-yrittäjille ominainen tapa kokeilla uutta, seurata tuloksia ja oppia kokeiluista on nähty keinoksi pärjätä muuttuvilla markkinoilla. Myös yrittäjähenkisyys ja yrittäjähenkinen johtaminen on koettu tärkeäksi. Erityisesti osaavista, eteenpäin katsovista ja muutoksessa oppivista tekijöistä on […]
premium